CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ (LAPENEDES.CAT)

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

(des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes SERVICIOS PENEDES S.A. (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a c/Igualada 70-78, 08720 Vilafranca del Penedès, (Barcelona), N.I.F. A08606360, telèfon d’atenció al client 938924271, i mail: info@lapenedes.cat, sent titular del lloc web www.lapenedes.cat, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I de l’altra, l’Usuari – Client (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN el present document que comporta que l’usuari:

 • Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 • Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 • Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail info@lapenedes.cat per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.lapenedes.cat del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

SERVICIOS PENEDES S.A.no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’un fallada de còpia de seguretat per part de l‘usuari de les dades contingudes en els productes adquirits tals com targetes de memòria.

SERVICIOS PENEDES S.A.no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda al web.

La responsabilitat civil deSERVICIOS PENEDES S.A.pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a SERVICIOS PENEDES S.A. per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web www.lapenedes.cat, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web.

SERVICIOS PENEDES S.A. és una empresa especialitzada en la venta a distància de productes de d’alimentació i hostaleria. SERVICIOS PENEDES S.A. ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web i/o per telèfon. SERVICIOS PENEDES S.A. posseeix una botiga física a Vilafranca del Penedès (Barcelona) per la venda dels seus productes.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1. Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2. Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.lapenedes.cat està activa per a tot Catalunya.

2.3. Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web www.lapenedes.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.lapenedes.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.4. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: SERVICIOS PENEDES S.A. es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB www.lapenedes.cat:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada producte en el nostre web www.lapenedes.cat.

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.lapenedes.cat estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.lapenedes.cat es mostren en llengua catalana i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en castellà o un altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació

3.3 Disponibilitat del/dels producte/s: Pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes degut a què aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la seva compra.

3.4 Dret d’anul·lació: SERVICIOS PENEDES S.A. es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.lapenedes.cat. Per al cas de què es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’atenció al client de SERVICIOS PENEDES S.A. li suggerirà un producte de reemplaçament i si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies l’any.

3.6 Frau: Si SERVICIOS PENEDES S.A. sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

S’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

Els passos per fer una comanda són:

 1. Accedir a la web https://www.lapenedes.cat/
 2. Fer clic sobre els productes que es vulguin (icona carretó). L’usuari pot fer-ho tants cops com vulgui.
 3. A la barra lateral es mostra el carretó amb els seus continguts.
 4. Des d’aquí cal fer clic a “Pagament” que porta a la pàgina de checkout.
 5. A la pàgina de checkout el client completa les seves dades i les de pagament, aportant-les de forma lliure i voluntària.
 6. L’usuari haurà de fer clic a pagar i tot seguit si el pagament es produeix amb èxit rep un missatge indicant-li que s’ha produït la comanda.
 7. Quan al restaurant tenen la comanda a punt, el sistema envia un missatge al usuari dient-li que ja pot passar a recollir la comanda.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat el procediment de contractació, respecte a totes les característiques, preu, data de contractació i terminis d’entrega de la comanda feta.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.lapenedes.cat.

SERVICIOS PENEDES S.A. proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacto info@lapenedes.cat, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

SERVICIOS PENEDES S.A. posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga www.lapenedes.cat inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexes al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels productes s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destí a Canàries, Ceuta i Melilla, les entregues es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del disposat a l’article 21 de la Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cada un d’aquests territoris.

L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop realitzada la compra.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

6. FORMES DE PAGAMENT

A continuació, detallem els sistemes disponibles:
6.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit amb Stripe: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per el seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa.
S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

7. REINTEGRAMENTS:

Quan es produeixi la devolució (s’exerceixi el dret de desistiment), es retornarà la quantitat pagada pel producte més despeses d’enviament. Les despeses de devolució correran a càrrec del consumidor-usuari. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim de 14 dies naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

8. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

9. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

11. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a:
Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

 • Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris,
 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,
 • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades),
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,
 • Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i
 • Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

12. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.
A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client 938924271 o a través del nostre formulari de contacte.